Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Spigot Oy (jatkossa Spigot)
y-tunnus: 227570-6
Koskelontie 14 C 13
02920 Espoo

2. Yhteystiedot

Olli Huhtala
p. 040 7252280
olli.huhtala@spigot.fi
muut yhteystiedot spigot.fi/yhteystiedot

3. Rekisterin nimi

Spigotin asiakasrekisteri
Spigotin markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja palveluiden tuottamiseen. Lisäksi Spigot voi lähettää suoramarkkinointia rekisteröidyille heidän suostumuksellaan.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään Spigotin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja henkilötunnus sekä rakennuskohteen rakentamiseksi tarvittavia kohteen yksilöityjä tietoja kuten rakennuspiirustuksia, talotekniikkasuunnitelmia ja tarkastusasiakirjoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään sekä saadaan yhteistyökumppaneilta kuten asiakkaan rakennushankkeessa Spigotin toimintaa koordinoivalta, asiakkaan nimeämältä taholta.

7. Tietojen säilytysaika ja poistaminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan niiden käyttötarkoitusten tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen, pääsääntöisesti 10 vuotta. 

Tietojen tallennuspaikoista pidetään luetteloa ja poistettaessa tiedot poistetaan kaikista luettelon kohteista.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa:

Spigotin yhteistyökumppanille, kun tarkoituksena on Spigotin velvoitteiden täyttäminen asiakasta kohtaan

Viranomaiselle tai muulle taholle heidän voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvan vaatimuksen mukaisesti.

9. Tietojen siirrot EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle

Tietojen siirrossa EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle noudatetaan EU:n tietosuoja-asetusten säädöksiä.

10. Tietojen suojaus

Rekisteritiedot on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla yleisesti hyväksytyillä teknisillä suojauskeinoilla ja niihin päästään käsiksi vain salattujen yhteyksien yli. 

Fyysistä materiaalia säilytetään lukituissa tiloissa. 

Yrityksen henkilöstölle on annettu ohjeistus henkilötietojen käyttämisestä ja salassapitovelvollisuudesta. Pääsy rekisterin henkilötietoihin on rajattu työtehtävien mukaan.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen keräämisestä kerrotaan tietojen keräämisen yhteydessä. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häneen liittyvät tiedot. 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan, täydentämään tai poistamaan tietoja, jotka ovat käsittelyn kannalta virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä rekisteriselosteessa mainittujen yhteystietojen avulla. 

Pyynnöt tulee esittää kirjallisesti allekirjoitettuna ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta. Jokainen rekisteröity voi myös peruuttaa suostumukset, jotka on aiemmin antanut, ja kieltää kaiken suoramarkkinoinnin. 

Jos rekisteröity on tyytymätön rekisterinpitäjän toimintaan henkilötietojen käsittelyssä, hänellä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.